DEMO TALEP FORMU KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

“Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 9B Bağcılar/İSTANBUL” adresinde mukim FUJIFILM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 3880020189) (“FUJIFILM Shop” veya “Marka”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla internet sitemizden doldurduğunuz Demo Talep Formu aracılığıyla otomatik yolla toplanan kimlik veri kategorisinde yer alan ad, soy ad ile iletişim veri kategorisinde yer alan e-posta adresi, telefon numarası ve adres (il) tipindeki kişisel verileriniz aşağıda sayılı amaçlar ve sebepler dahilinde işlenmektedir.  

 
Veri : Kimlik 
İşleme Amacı : FUJIFILM Shop’un aynasız Orta Format makinelerinin test edilmesi adına demo talebinizin alınması ve tarafınızla iletişime geçilmesi, 
  • Bulunduğunuz ile en yakın Showroom’a yönlendirmenin sağlanması, Marka ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verilebilmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi. 
Hukuki Sebep : Kanun’un 5/2/c-f bentleri uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması. 

 

Veri : İletişim 
İşleme Amacı : FUJIFILM Shop’un aynasız Orta Format makinelerinin test edilmesi adına demo talebinizin alınması ve tarafınızla iletişime geçilmesi, 
  • Bulunduğunuz ile en yakın Showroom’a yönlendirmenin sağlanması, Marka ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verilebilmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi. 
Hukuki Sebep : Kanun’un 5/2/c-f bentleri uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması. 
 
Aktarım Kanalı : Gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.
Aktarım Amacı : Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini 
Hukuki Sebep : Kanun’un m. 8/2/a atfıyla; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
 

İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman FUJIFILM Shop’a başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.fujifilmshop.com adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz; (i) Islak imzalı şekilde “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No: 9B Bağcılar/İSTANBUL” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla, (ii) Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak fujifilm@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek; (iii) Tarafınızca Marka’ya bildirilen ve Marka sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak kvkk_fftr@fujifilm.com.tr  adresine e-posta göndererek. 

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular FUJIFILM Shop tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir. 

FUJIFILM Shop’un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.